Mootummaa jijjiiramaa naannoo keenyaa

Mootummaa jijjiiramaa naannoo keenyaa, waggoota afran darbaniif, inisheetivoota qonna naannichaa hirkattummaa roobaa jalaa baasan babal’dhisuu irratti argama. Kanneen keessaa tokko pirojeektii misooma jallisii yoota’u, hanga ammaatti, piroojektoota hidha bishaanii 73 goolabbiifi sadarkaa ijaarsaa adda addaa irratti argaman raawwachaa jira.
Gama biraatiin, piroojektoota hidha bishaanii mootummaa federaalaatiin naannoo keenya keessatti jalqabamanis, jala bu’uun hordofuu irratti argamna. Piroojektoota kanneen keessaa lamaan isaanii: (1) Piroojektii Misooma Jallisii CALCAL, godina Baalee Bahaa, (2) Piroojektii Misooma Jallisii WALMAL, godina Baalee keessatti hojjetamaa jiran haa ilaallu.
Piroojektii Misooma Jallisii CALCAL
Piroojektiin Calcal, Godina Baalee Bahaa, aanaa Raayyituutti kan argamu yoota’u, yeroo xummuramu lafa hekt. kuma 4 jallisiin kan misoomsu ta’a. Piroojektichi Lootii lamatti qoodamee hojjetamaa kan jiru yoota’u, lootii-1 jalatti hojiilee laga jallisuu/garagalchuufi ijaarsa bo’ii gurguddoo ni argamu. Dhuma barichaa irratti raawwii hojii lootii-1, %19.89 irraan gahuuf kan karoorfame yoota’u, raawwiin hanga kurmaana lammaffaa %76.8 milkaa’ee jira. Akkasumas hojii lootii-2 (qophii lafa jallisii) %86’tti ol guddisuuf karoorfamee haala gaariidhaan raawwatamaa jira.
Piroojektii Misooma Jallisii WALMAL
Piroojektiin misooma jallisii Walmal, godina Baalee Lixaa, aanaa Harannaa Bulluqiifi Dallomannaatti kan argamu yoota’u, yeroo xummuramu lafa hekt. kuma 11 kan misoomsu ta’a. Akkuma isa duraa, inni kunis lootii lamaan adeemsifamaa kan jiru yoota’u, dhuma barichaatti,raawwii lootii-1, %80.98 irraan gahuuf hojjetamaa jira. Raawwiin hanga kurmaana lammaffaa jiru karooraa ol, %112.6 kan milkaa’e yoota’u, raawwii waliigalaa %79.27 irraan gaheera. Dhuma barichaa irratti, raawwii Lootii-2, %66’n gahuuf kan karoorfame yoota’u, hanga ammaatti karooraa ol, %101.8 milkaa’ee jira.
Mootumman, piroojektoonni kunneen, humna dinagdee naannoo keenyaa ta’uurra darbee, ce’uumsa qonna biyya keenya dhugoomsuuf kan tumsan ta’uu hubatee ariitiifi qulqullina barbaadamuun akka raawwataman hordoffiifi deeggarsa walirraa hincinne taasisaa kan jiruufi fuuldurattis cimsee kan itti fufu ta’uu ibsuun barbaada.
Dabalataaniis, godina Baalee Bahaa keessatti, piroojektoota Finnaa mootummaa naanniichaatiin hojjetamaa jiran Afur: Dhoofaa, Kattaa Dibbee, Goyderifi Bakkee Haroo (lak. 1-3 kan jiran bara kana kan xummuramaniidha), akkasumas, godina Baalee keessatti, piroojektii idilee mootummaa naanniichaatiin hojjetamaa jiru tokko: Yaadoot ni argamu.
Shere waliif godha

1 thought on “Mootummaa jijjiiramaa naannoo keenyaa”

 1. Hi there,

  I have reviewed your domain in MOZ and have observed that you may benefit from an increase in authority.

  Our solution guarantees you a high-quality domain authority score within a period of three months. This will increase your organic visibility and strengthen your website authority, thus making it stronger against Google updates.

  Check out our deals for more details.
  https://www.monkeydigital.co/domain-authority-plan/

  NEW: Ahrefs Domain Rating
  https://www.monkeydigital.co/ahrefs-seo/

  Thanks and regards
  Mike Phillips

  Reply

Leave a Comment