HABAABA – BIXIQII

HABAABA – BIXIQII
Habaabni fuduraa bisaan gahaa of keessaa qabu ta’uu isaa irraa kan ka’e haalan dheebuu nama baasuu danda’a.
Kanaan alattis faayidalee fayyaa qaamaa asii gadii qaba:
* Hammi dhangala’oo qaama keenya madalawaa akka ta’u ni taasisa (miira dheebuu fi rakkoolee dheebuun wolqabatan nurraa ittisa).
* Habaabni vaayitaminootaa fi albuudota qaamaaf barbaachisaa ta’an kan akka Vaayitamin A fi C, Pootashiyeemi, Magnesium fa’a ni qaba.
* Sochii qaamaa si’a’innaan akka hojjannu nu gargaara. Dadhabbii fi dhukkubi maashaalee yeroo sochii qaamaa hojjatan namatti dhagahamu daran ni hirdhisa.
* Koompawundii Citrulline jedhamu waan qabuuf fedhaa fi turtii wolqunnamtii saalaa dhiiraa ni foyyeessa.
* Qorannooleen tokko tokko akka agarsisanitti, carraa kaansarii pirosteetiiti fi kaansarii mardhumaan guddaan qabamuu ni hirdhisa.
* Fayyaa kalee, tiruu, sirna dhiigaa fi madiinummaa qaamatiifis gaariidha.
* Albuudonni isa keessa jiran tokko tokko fayyaa onnee fi ijaa irratti haga tokko gahee qabu.
* Bullaayiinsa nyaataas haga tokko saffisiisuu fi si’eessuuf ni gargaara.
* Vaayitamin A fi C waan qabuuf fayyaa gogaa keenyaafis gaariidha.
Fayyaa ta’aa, fayyaa dahaa!
Horaa, bulaa, deebanaa!
ⒸDr. Nuredin Luke
Shere waliif godha

Leave a Comment