Finfinnee Arda Jilaa Ganamaatti Madaqaa Jirra

Adeemsa seenaa dabaa magaalummaa biyya kanaa irraa kan ka’e, ummanni Oromoo magaalaa irraa dhiibamaa/baqachaa tureera. Dhibban gara lagannaatti cehe kun, dhawaata keessa olaantummaan caaseffama siyaas-dinagdee, hawaasummaafi agarsiiftuwwan eenyummaa (symbolic represention) magaalota qe’ee isaallee guutummaatti ummata biraatiif kan kenne ture. Keessattuu magaalaan Finfinnee, han’dhuura lafaafi arda jila isaarratti argamtus, ummata Oromoo akka sabaatti alagoomsaa turteerti. Kanarraa kan ka’e, magaalattii keessatti, agarsiiftuun ijaarsaas ta’ee kiliyaa eenyummaa ummatichaa arguun baramaa hinturre.
Mootummaan keenya, ammaan booda, seenaa kufaatii, miidhamaafi buqqa’iinsaa akka kanaa kurkursuun mataa isaatiin bu’aa qabeessa jedhee hinfudhatu. Kanaaf, hiree argameen hojiilee adeemsa kaleessafi dhiibbaa konkolaatee asgahe dhaabsisan raawwachuun, fuula seenaa haaraa banuu filatee hojiitti galeera.
Bu’uuruma kanaan, yaadama haaraa magaalummaa beeksisuun ummaticha magaalaatti madaqsuu, akkasumas carraa jiru hundarraa fayyadamaa taasisuuf xiyyeeffannaa olaanadhaan hojjechuu irratti argama.
Finfinnee qofa yoo ilaallu, sochiilee bal’dhaa shoora hawaasni keenya magaalicha keessatti gama hundaan qabu daran dabaluu danda’an taasifamaa jiru. Keessattuu, warraaqsi gama aadaafi duudhaa, siyaas-dinagdeefi hawaasummaatin taasifamaa jiru lafa qabsiisuuf, piroojektoonni gurguddaa hedduun hojjetamaa jiru.
Kanneen keessaa piroojektoota: Giddugala Leenjii Aartii Oromoo, Giddugala Qophiifi Nyaata Aadaa Oromoo, Giddugala Gabaafi Agarsiisa Meeshaalee Aadaa Oromoo, Baankii Siinqee, Gamoolee Gaaddisafi Hir’pha (Buusaa Gonofaa Oromiyaa), Waajjira Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa, Komishinii Poolisii Oromiyaa, Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa, ‘OBN Midea Complex’, Intarpiraayizii Sanyii Filatamaa Oromiyaafi intarpiraayizoota mootummaa adda addaa
tarreessuu dandeenya.
Raawwiin hanga ammaa jiru, cichoomina mootummaan jijjiiramaa gaaffii ummataa deebisuufi dhugaa sabichaa tiksuuf qabu akkasumas hoggansa waadaa galame hojiitti jijjiiruuf dandeettii qabu ta’uu kan agarsiisudha. Jalqabbiin kun gara fuulduraattis cimee kan itti fufuu ta’a. Magaalonni ummata keenyaaf carraa malee laguufi alagaa ta’uun nihafa!
Shere waliif godha

Leave a Comment