Dhaamsa,Yaadaa fi Yaadachiisa murti guto

Dhimma kana Callisuu Filadheen Ture Callisuu ammoo nan dadhabe Kanaafan dubbadhe
asii gadii Obsaan dubbisaa!👇
Akkuma beekkamu Ji’a Ramadaanaa kana keessa Magaalota Gugurddoo akka Finfinnee, Dirree dhawaa Adaamaa fi Kkf hundatti Afxirri Daandirraa Guddaan kan namoonni Miliyoonaan lakkaa’amu irratti argamu Gaggeeffamaa turuun ni beekkama! Akkasuma bara kanas qophaa’aa jiru!) Eyyen maalin jechuu barbaade, Carraa kanaan dursanii osoo guyyaan hin ga’in Koreen ijaaraamee Gama majliisa Walii galaa fi Oromiyaatin bulchitoota magaalaa kanneenii irraa Hayyamni gaafatamee) Namoota achitti wal gahu hundarraa yoo xiqqate Qarshi kudhan kudhan tahullee yoo walitti qabamee Gargaarsa Uummata walloo kan bara baraan Miidhamaa jiraatu kanaaf Akka Oolu godhamee gaaridha jedheen amana!
Kana qofaa miti Ramdaanaa Kudha 15nan boodaa kana irraa jalqabee Hamma Dirree EID’atti Masjiidaalee Oromiyaa hundatti Salaataa Taraawii irratti Gargaarsi Akka walitti Qabamu Osoo godhamee Karaa Imaamota masgiidaatin,Akkuma galgala kana Ustaaz raayyaan ja’ e Zakkaan Barana kanaatis, walloof Gargaarsa ta’uu qaba! Ayyaanota as deeman hunda irratti manneen Amantaa Kiristaanaa ortoodoksii fi protestant) waaqefataa hundatti bifa wal fakkaatuun Osoo Walitti Gargaarsi kun walitti qabamee Uummata keenya Walloo kanaaf akka Oolu godhamee gaaridha!) Torbee tokko ykn lama Iyyanii callisuun Furmaata waaraa hin fidu! Abidda Qabate tokko hamma xumuraatti yoo dhaamsan malee,Kan daaraa keessatti dhokatee Hafe qilleensi xiqqaan tokko yeroo dhufe deebi’ee Belbelee Miidhaa dhaqabsiisa) Walloo humneessuun Akkasitti walitti fufiinsaani malee Torbee booda dagannee,Yeroo dhuma waggaan gahee Ramadaana keessa miidhaman qofa iyyinee gargaaruun sirrii miti) xumura itti godhuudha Akkuma Fiinxaaleyyiin jaraa Alaafi keessaan wal jaartee qabeenya walitti Qabdee Oromooti walloo dhabamsiisuuf kutattee kaate kana Arginuu!
Abbootii Qabeenyaa Sooreyyiin Oromoo maal jedhu?
( “Who mines who” Nuti Oromoon hoo?)
( Gama biraatin Ammatti Qarshiin Gargaarsa Hawaasa keenya walloo kanaaf Baka gara garaatti account banamee Walitti qabamaa jiraachuun Ni beekkama! Ta’us Qarshiin kun Warra miidhamee ciisaa jiruufi kan achitti Diina dura dhaabbatee falmaa jiraniif Dhaqqabaafi jiraa laata? yoom dhaqqabaaf? Yeroo kanatti Saffisaan hin dhaqaabeefi Rakkoo tana ittin bahan taanaan yoomiif walitti qabama?
Qarshiin baankiitti kuufamuun Qofti ga’aa miti Osoo kan madaa’ee yaala barbaadu Karaa ittiin mana yaaluu dhaquuf Qarshiin isa barbaachisuu! Osoo kan madaa’ee ciisaa jiru Qoricha hin argatin,Kan ciisu waan nyaatu waan uffatu hin argatin kan Madoo jala dhufee as jiru osoo Wanta isaan barbaachisu hin argatin kan achii lolaa jiru Waan isa barbaachisu osoo hin argatin! Maatiin manni irraa gubate osoo Aduuf Qorra keessa jiruu? Nyaata keessaa kamtu gaaridha jennaan, kanuma yeroo beela’an nyaatani jedhan) kanaafuu Qaamni dhimmi kun Ilaallatu Gadi fageenyaan Itti yaadaa jenna)
Yoom kana Qofa.
Dhimmi Ummata keenya walloo Kan bara baraan Adaamii Ollaa qajimaa ta’ee Dhumaa Buqqa’ee Galgalaa ganama boo’aa jiraatu kanaaf; Account Gaafa rakkoon mudate bakka gara garaatti banamee ittiin Birriin Funaanamu Qofa osoon taane, Dhaabbanni #Nonprofit_organization ta’e kan Tola Ooltummaa Guddaan Faayidaa fi namoota dhunfaa irraa bilisa tahe tokko kan Yeroo hunda walloo qofaan Ittii gargaarru maaf hin Dhaabbatu?! Inni akkasii sun jiraannaan Gaafa bal’oo fi lafti nagayaa Alaaf keessaan Qarshiin buusii Itti walitti qabamee yeroo rakkootif ta’u Maaf hin hundeeffamne?
Dhugumatti Dhimmi kun salphaa miti, itti yaadamuu qaba santu fala! Balaa osoon buune maganfatu jatti manguddoon teenya..! Kuni Yaaduma dhunfaa Kiyya akka ta’e naaf hunadhaa! Ammatti Hatattamaan Wanti Rakkoo Oromoo Walloo kanaaf hin taane qilee haa lixxuu.💔
Yaada akka feetee kana irratti yoo waliif galte share godhi!
Shere waliif godha

2 thoughts on “Dhaamsa,Yaadaa fi Yaadachiisa murti guto”

 1. Greetings
  Above subject referrers, I know this may come across as surprise, I am Mr. Olufemi Olalekan Ogunleye of the NNPC. In 2020 we inflated contract to the tune of USD88.7Million for the The Ajaokuta-Kaduna-Kano (AKK) pipeline contract, which is a 614km-long natural gas pipeline being developed by the Nigerian National Petroleum Corporation, we are now seeking a trusted and reliable partner to claim this money, we will process all the approvals and there is no single risk involved as top officials are behind this.

  Because we are government officials, we are not allowed to have a foreign account hence our search for a reputable partner. All we need is your company application for release of funds, we will provide all contract details for this application. And we have agreed to pay 30% to you for your involvement 60% will be for us and 10% will be set aside for expenses.

  Please contact me at the bellow email for more details, kindly include your private phone number for easier communication.

  We are looking forward to working with you.

  Kind Regards
  Lekan
  Email:
  lekanogunleyevii@gmail.com

  Reply
 2. Wassup? direapps.com

  Did you know that it is possible to send letter completely lawful and perfectly? We propose a novel legal approach to submitting requests via feedback forms.
  Seen as significant, messages sent by means of Feedback Forms are not labeled as spam.
  Try our service out – it’s free of charge!
  We shall deliver up to 50,000 messages for you.

  The cost of sending one million messages is $59.

  This offer is automatically generated.
  Please use the contact details below to get in touch with us.

  Contact us.
  Telegram – https://t.me/FeedbackFormEU
  Skype live:feedbackform2019
  WhatsApp +375259112693
  WhatsApp https://wa.me/+375259112693

  We only use chat for communication.

  Reply

Leave a Comment