Rakkoo Baankii Daldala Itoophiyaa mudate ilaalchisee Baankiin Biyyoolessaa ibsa baaseera.

Rakkoo Baankii Daldala Itoophiyaa mudate ilaalchisee Baankiin Biyyoolessaa ibsa baaseera.
Ibsa Baankichi baaseenis:-
✓ Rakkoo uumame furuuf qaamota dhimmi ilaallatu wajjiin gahee irraa eegamu bahaa turuun
✓ Rakkoon Uumame salphaa fi Yeroo gabaabaa keessatti too’atamuu ibsan.
Yaadadhaa:- Rakkoon Uumame sa’aatii 3 kan ture yeroo #hanni baankicha irratti raawwataa ture qofa yoo tahu, kenniinsi Tajaajila maamilootaa garuu yoo xiqqaate turtii sa’aatii 15 oliif adda citeera.
>>Haala kanaan #Gaaffin ijooni:- Yeroo gabaabaa jechuun herrega kamiin? #TajaajilaBaankii keessatti turtii daqiiqaa tokkoo keessatti daddarbiinsa malaa raawwatamuu danda’u ykn ATM tokko keessaa bahuu danda’u osoo tilmaamnee sa’aatii 3tti miidhaan qaqqabuu danda’u meeqatti tilmaamama?
Sa’aatii tajaajilootni adda citan 15 keessatti Maamilootni mallaqa meeqa daddabarsuu akka danda’an yoo tilmaamne dhugumatti yeroo gabaabatti rakkoon furameeraa?
✓ Gaaffiin ijoon biraa:- “Rakkoon Uumame balaa alarraa qaqqabe osoo hin taane, Sirna/system fooyyessuufi yaalii/testing taasifamaa tureen Kan Uumame…” Jedhe ibsichi.
>> Dhaabbaticha irratti balaan Alaa seene hin qaqqabne taanaan lammii biyya kanaa sammuu sirriitiin yaadu hundaafuu Gammachuudha jedheen yaada.
#Garuu ibsi kenname kan nama amansiisu miti. Sirna/system haaromsuufi yaalii/test gochuunis waanuma jiraati, Dhaabbatni guddaan akkasii inumaayyuu kan Sirna/system faayinaansii Ummata baldhaa sochoosu tokko Sirna/system haaromsuu fi yaalii taasisuu hojii kallattii (LIVE) dhaan taasisa jechuun tasuma nama hin amansiisu.
Sirna/system tokko irratti haaromsi(upgrade/update) yoo taasifame haaromsichi xumuramuu dursa gareen hojicha hojjate erga mirkaneessee booda yaaliin/testing barbaachisaan taasifamee ogeeyyiidhaan erga mirkanaaye boodadha Kan ogeeyyii/koree dhaabbatichaatiin madaalamee xumurarra Bulchiinsa dhaabbatichaatiif dhiyaatee hojiitti galchuuf Qophii tahuu erga agarsiifamee booda, inumaayyuu hojii sirni/system haaraa hojjatuufi haaromsa taasofame Ifatti agarsiisuudhaan kan hojitti galfamu.
Inumaayyuu yeroo baay’ee Sirna/system haaraa hojjatame ykn haaromsi taasifame tokko karoorfamee baajatni guddaan qabamee too’annoo Hooggansa olaanoo jalatti hojjatama waan taheef gaafa xumuramee dhiyaatu ogeeyyiin dhaabbatichaa kutaalee adda addaa keessaa fi alaayis dabalataamuu danda’u hirmaatanii, bakka hooggansi olaanaan dhaabbatichaa murtee kennuu danda’utti wanti hojjatame qabatamaan agarsiifamee, yoo yaadni haaraa jiraate ykn hanqinnii argames bifa haaraan akka irra deebi’amu taasifamee sirnaan hojjatamee xumuramuu, tajaajilootni adda akka dabalaman barbaadamanis jiraannaan dabalamuu mirkaneeffatanii, Sirnaan waan barbaadame Sana Akka hojjatu mirkaneeffatanii erga ogeeyyii fi Bulchiinsi waliigalan booda, #sagantaan Sirna/system sana hojii eegalchiisuuf karoorfame qabamee, sa’aatii sanatti Maamilootni/tajaajilootni tajaajillisaanii adda cituu akka danda’u Ifatti himameetu raawwatama.
Baankii Daldalaa dabalatee Baankotni birootis Dhaabbileen birootis bifa kanaan Sirna/system haaraa ykn haarome kan hojiitti galchaa turan tahuu hedduun keenya ni yaadanna.
Baankichi adeemsa kana cabsee Sirna/system haaromsuufi yaaleera taanaan duruma waan tartiiba hin eeggatinitu raawwatame, adeemsi burjaajjii uumuuf yaalametu jira jechuudha, burjaajjii yaalame sana adda baasuudha dha malee maqaa “Sirna/system haaromsuufi yaalii/testing…” Jedhuun irra dibuun bu’aa hin qabu.
✓ Aggaammiin balaa qaqqabsiisuuf taasifame hin jiru isa jedhan ammoo, inumaayyuu Aggaammiin taasifame Kan milkaaye tahuu kan agarsiisu sa’aatii rakkoon uumametti #qabeenyi hedduu hatamuu Kan agarsiisu dhaabbaticha dabalatee miidiyaaleefi Dhaabbileen birootis daboo bayuudhaan qabeenyi saamame akka deebisan ergaa doorsisaan guutame facaasaa turuun ragaa gahaadha.
Dhumarratti Aggaammiin taasifame Aggaammii Miidhaa Biyyoolessaa qaqqabsiisuuf taasifame wantoota fakkeessan hedduu argaa turre waan taheef bu’uurarra hirmaannaa qaamota dhimmi ilaallatuufi ogeeyyiin taasifame qoratamee fuulduraafis akka Barnootaa tahuu danda’utti, amanamummaa dhaabbata rakkoon mudatees bakkatti deebisuuf akka gargaarutti osoo ifoomee gaariidha jedheen amana.
Rakkoon walfakkaataan deebi’ee akka hin mudanne bu’uurarra furmaata hin argatu taanaan bara dijitaalaa kana keessatti rakkooleen walfakkaataan irra deddeebiidhaan mudachuu akka itti fufan beekamuu qabaan dhaamsa kooti.
Galatoomaa
Shere waliif godha