BUNA DHUGUU

BUNA DHUGUU
*******************
Bu’aan qorannolee woggoota hedduuf namoota buna dhugan irratti godhaman akka muldhisanitti:
Bunni keemikaala ‘Kaafiin’ jedhamu of keessaa qaba. Keemikaalli kun ammoo sammuu si’eessuun kaka’umsaa fi humna namaa uumuun, miira dadhabbii hirdhisuun, beekama. Hammi ‘Kaafiniin’ nama si’eessuu fi jijjirraa haalaa-amalaa namaa irratti fidu garuu namaa namatti garaagarummaa qaba.
Kaafiniin:
● Kaafiiniin Dhukkuba Tiruu Yeroo Dheera fi Kaansarii Tiruu ittisu irratti gahee qaba. Tiruun dhukkubsatte akka gadaanisa uumtee hin dadhabne tursiisuu irratti faayida qaba
● Baattuun hadhooftuu akka dhangala’aa hadhooftuu bullaayinsa nyaataaf barbaachisu akka gadi lakkiftu waan si’eessuuf uumamuu cirracha hadhooftuu ni hirdhisa.
● Kaafiniin amala “Theophylline” qoricha yeroo tokko tokko dhukkubaa Asmii yaaluuf kennamuun wolfakkaatu waan qabuuf ujummooleen qilleensaa akka babaldhatan gochuun hafuurri nama hanqachuu yeroo Asmi nama mudatu ni hirdhisa. Kaafiniin kana gochuuf garuu buna sinii hanga afuri dhuguu nama barbaachisa.
● Carraa dhukkuba sirna narvii kan qaamni ajaja malee akka sosocho’uu fi hollatu godhu “Parkinson’s Disease” ni hirdhisa. Dhukkuba Sukkaara Gosa Lammeessoo, Dhukkuba Onnee Akka Tasaa, Kaansiriilee qaama garagara hirdhisu irratti gahee muraasa wohii qabaachuu akka danda’u qorannoolen dhihoo bahan ni muldhisu.
● Kaafiniin qorichoota dhukkubbi woyyeesan (antipain) heddutti makamuun dhukkubbi woyyeessuu irratti gahee qaba. Akkasumas dhugaatilee humna kennan (energy drink) adda adda keessatti dabalamuun humna akka kennu ni godhama. Qorichoota ulfatinna qaamaa hirdhisuuf tajaajilan irratti dabalamuun namonni humna argatanii sochii qaamaa akka godhan si’eessuf jecha itti dabalamee ni tolchama.
● Sammuun keenya si’eessummaa Kaafinii kana barachuu danda’a. Kanaaf araada namatti ta’uu, si’a’inna san argachuuf hamma dhugnus yeroo gara yerootti akka daballu nu gochuu danda’a. Dhuguu barree tasa addaan kutuun ammoo bowwoo, biibbaa, tasgabbii dhabuuf nu saaxila.
● Kaafiniin hobbaatiin godhee daa’ima gadaamessa keessatti guddinna irra jiru bira waan dhaquufi akkasumas haadhootii ulfaa irratti dafee dhiiga keessaa waan hin xuuxamnee fi hamma dhiigaa hobbaatiif daa’imni argatan waan hirdhisuuf yoo baay’ate ulfi akka nama irraa dhangala’u gochuu danda’a. Kanaaf haati ulfaa takkaa fi ulfaayuu barbaaddu guyyatti buna sinii lamaa olii otoo fayyadamuu baattee ni gorfama.
● Hormoonota hirriba akka rafnu godhan irratti dhiibbaa gochuun hirriba sirritti akka hin rafne ykn nu hin qabne gochuu danda’a. Haalli kun garuu adaduma namni bunaa dhugaa Kaafiiniin wolbaratuun hirdhataa deema. Haala kanaaf garuu buna gara galgala yeroo hirribaaf deemanitti dhuguu dhiisuun ni danda’ama.
● Onnee si’eessuun yeroo gababduuf dhahannaan onnee fi sosocho’iinsi dhiigaa akka dabalu gochuu danda’a. Akkasuma yeroo gababduu dhugame san booda jirtuuf dhiibbaa dhiigaa kan olkaasu ta’ullee; dhiibbaa dhiigaa dhaabbiin ol hin kaasu.
● Namoota Cinqaa Sammuu qaban irratti, kaafiiniin hedumminaan (sinii afurii ol yeroo tokko) yoo fudhatame sodaa, tasgabbii dhabuu, naasuufi cinqaa san itti hammeessuu danda’a. Garuu namoota Muukuu qaban irraa muukuu woyyeessuu irratti gahe qaba.
● Namoota tokko tokko irratti gubaa-laphee aasidiin garaachaa gara kallatti kokkee oldeemuun uumamu (GERD) – ‘Qaar’ isa jedhaniin san hammeessuu danda’a. Akkasuma haadholii garmalee buna baay’isan irratti carraa lafeen haphachuu ni dabala.
Bunni Kaafiniin alas Vaayitaminoota (B2, B3, B5) fi albuudota akka magnesium, manganese, potassium of keessaa waan qabuuf wolnyaaticha garagara qaama keessatti godhanis garagaaru danda’a.
Daa’immaniif ijoollee umriin isaanii woggaa 12 gadi ta’an buna akka hin dhugne gorfama. Dhahanna onnee fi dhibbaa dhiigaa dabaluun, sodaaf cinqaan,hirriba dhabuun, jijjiramni haalaa-amalaa isaan mudachuu waan danda’ufi.
Fayyaa ta’aa!
Bunaaf nagaa hin dhabinaa!
Horaa, bulaa, deebanaa!
©Dr. Nuredin Luke
Shere waliif godha

Leave a Comment